Admitere studenți internaționali

ANUNȚ IMPORTANT!

S-a deschis platforma pentru depunere de dosare de înscriere!

Ofertă programe de studii

UTCB oferă programe de studii în domeniul ingineriei civile şi în domenii complementare pentru toate ciclurile de învăţământ: licenţă, master şi doctorat.

Se poate studia în limba engleză sau franceză la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine (FILS), în franceză la Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor (FII), sau în limba română, urmând un an pregătitor de limba română (FILS) la oricare dintre celelalte facultăţi ale UTCB.

Durata studiilor:

Condiţiile de admitere şi taxele de şcolarizare sunt diferenţiate în funcţie de ţara de origine a candidaţilor.

Admitere cetățeni NON-EU

Înscrierea în învățământul academic din România pentru cetățenii din afara UE este condiționată de obținerea unei Scrisori de acceptare pentru studii de la Ministerul Educației din România. Pentru emiterea acestei scrisori, candidatul trebuie să trimită UTCB un dosar complet de admitere care să conțină documentele solicitate.

IMPORTANT!

Toți candidații trebuie să se înscrie pe platforma de admitere: https://admitereonline.utcb.ro/login
Candidații vor depune documentele, pentru obținerea Scrisorii de acceptare la studii, DOAR prin intermediul platformei online.
Trebuie să completeze toate câmpurile platformei online cu informațiile solicitate și să încarce toate documentele de înregistrare menționate.
Criteriul de admitere la programele de studii universitare de licenţă din domeniul știinţelor inginerești este ca una din disciplinele MATEMATICA sau FIZICA, să fie disciplină obligatorie susţinută la examenul de bacalaureat iar media să nu fie mai mică de 10,20.
Candidații trebuie să își asume responsabilitatea pentru autenticitatea și corespondența copiilor documentelor digitale/scanate cu cele originale.
Fișierele incomplete nu vor fi procesate și vor fi RESPINSE.

CALENDAR pentru obținerea Scrisorii de acceptare pentru studii:

TAXĂ PROCESARE DOSAR:

Taxa pentru procesarea documentelor care urmează să fie trimise Ministerului Educației este de 75 EURO. Când efectuați plata, comisionul nu este inclus în plata pentru procesarea dosarului. Taxa de procesare a fișierelor este nerambursabilă!

Date referință:

Destinatar: UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI
Cod IBAN: R076RNCB0073005630380005
Cod BIC sau SWIFT: RNCBROBUXXX

Documente solicitate pentru înscrierea la licență/masterat/doctorat:

NOTĂ: Candidații pentru cilcul III vor încărca documentele în perioada 01.02 – 15.06.2024, pentru a obține la timp Scrisoarea de acceptare pentru a participa la examenele de cunoștințe specifice.

VIZA

De îndată ce candidatul a primit Scrisoarea de acceptare de la Ministerul Educației, el/ea trebuie să contacteze cea mai apropiată autoritate română și să caute informații cu privire la cererea de viză de studiu.
Aceasta este o chestiune personală în care universitatea nu intervine.
În cazul în care cererea de viză include unele documente emise de universitate, candidatul trebuie să solicite în mod specific aceste documente.

ÎNSCRIEREA:

Pentru a fi înscriși la Universitatea Tehnică de Construcții București, candidații trebuie să trimită în original:

Candidații trebuie să prezinte obligatoriu documentele de studiu originale autentificate de autoritățile din țara emitentă  și traducerea autentificată în limba română a documentelor de studiu originale după cum urmează:

LISTA ȚĂRILOR PENTRU CARE SE CERĂ AUTENTIFICAREA DOCUMENTELOR DE STUDIU

NOTĂ IMPORTANTĂ:
Dacă numele și prenumele candidatului pe diploma de bacalaureat nu sunt identice cu numele și prenumele care figurează pe certificatul său de naștere, candidatul este obligat să depună la dosar o notă explicativă notarială. Toate documentele de studiu trebuie traduse în limba română și certificate de un notar român. 

ÎN ATENȚIA CELOR CARE NU AU CERTIFICAT DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ:

Înainte de începerea anului universitar se va organiza un test care va verifica competenţa lingvistică pentru limba în care aţi ales să studiaţi. În cazul în care rezultatul se situează sub nivelul minim acceptat, în programul de studiu pentru primul semestru se vor introduce cursuri intensive pentru studierea limbii respective, contra-cost. În conformitate cu reglementările existente în sistemul de învăţământ superior din România, taxa pentru testul de competenţă lingvistică este de 270 Euro. Persoanele care provin din ţări în care limba oficială este limba în care vor studia la UTCB sunt scutite de acest test, dacă pot dovedi, cu documente oficiale, că au studiat în limba respectivă.

Termenul limită pentru înscrieri la Universitatea Tehnică de Construcții București este:
• pentru anul pregătitor de limba româna: va fi anunțată
• pentru specializări inginerești: este ultima zi a semestrului 1

Admitre cetățeni EU

Candidaţi din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană
Pentru a beneficia de accesul la studii în aceleaşi condiţii ca cetăţenii români (pe locurile subventionate şi pentru cele cu taxă) candidaţii care au obţinut diplome de bacalaureat/ licenţă/master sau certificate echivalente în altă ţară şi doresc să continue studiile în România, trebuie să-şi echivaleze aceste documente la Centrul Naţional de Recunoaștere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) şi să obţină o Adeverință de echivalare. Demersurile pentru echivalarea studiilor pot fi făcute pe cont propriu de către candidat sau prin intermediul Biroului Relaţii Internaţionale al UTCB.
Dosarul de recunoaştere/echivalare cuprinde copii simple ale documentelor necesare dacă acestea sunt redactate în limbile română/engleză/franceză/spaniolă sau italiană. Documente de studii redactate în alte limbi vor fi însoţite de o traducere legalizată în limba română. Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga.

Pentru înscriere la ciclul de LICENȚĂ, candidații vor depune următoarele documente cerute de CNRED.

Pentru înscriere la Master/Doctorat/DPPD candidații vor depune următoarele documente cerute de CNRED.

Candidaţii din state membre UE, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană beneficiază de învăţământ gratuit dacă participă la examenul de admitere pe locurile bugetate, odată cu studenţii români. În caz contrar, taxa este de cca 1000 Euro/an universitar la ciclurile de licenţă şi master şi cca 1200 Euro/an pentru cliclul 3.

PENTRU DEADLINE-URI TREBUIE URMĂRIT CALENDARUL DE ÎNSCRIERE ȘI DOCUMENTELE CARE VOR TREBUI ÎNCĂRCATE PE PLATFORMĂ.

SERVICII:

Biroul Relaţii Internaționale oferă asistenţă şi consultanţă atât pentru obţinerea Adeverinței de echivalare, a Scrisorii de acceptare la studii, precum şi pentru formalităţile de înscriere şi a informațiilor pentru cazarea în incinta campusului UTCB.