Admitere studenți internaționali

Suntem bucuroşi să te avem printre candidaţii noştri în anul universitar următor. UTCB îţi oferă programe de studii în domeniul ingineriei civile şi în domenii complementare pentru toate ciclurile de învăţământ: licenţă, master şi doctorat. Poţi studia în limba engleză sau franceză la Facultatea de inginerie în limbi străine (FILS), în franceză la Facultatea de inginerie a instalaţiilor (FII), sau în limba română la oricare dintre celelalte facultăţi ale UTCB (după un an pregătitor în limba romănă, pentru care te poţi înscrie tot la noi).

Durata studiilor în primul ciclu (licenţă) este de 4 ani (240 ECTS), a celor din ciclul 2 (master) este de 2 ani (120 ECTS), iar a celor din ciclul 3 (doctorat) de 3 ani.

Condiţiile de admitere şi taxele de şcolarizare sunt diferenţiate în funcţie de ţara de origine a candidaţilor.

Candidaţi din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană

Pentru a beneficia de accesul la studii în aceleaşi condiţii ca cetăţenii români (pe locurile subventionate şi pentru cele cu taxă) candidaţii care au obţinut diplome de bacalaureat/ licenţă/master sau certificate echivalente în altă ţară şi doresc să continue studiile în România, trebuie să-şi echivaleze aceste documente la Centrul Naţional de Recunoastere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) şi să obţină un Atestat de echivalare. Demersurile pentru echivalarea studiilor pot fi făcute pe cont propriu de către candidat sau prin intermediul Biroului Relaţii Internaţionale al UTCB.

Dosarul de recunoaştere/echivalare cuprinde copii simple ale documentelor necesare dacă acestea sunt redactate în limbile română/engleză/franceză/spaniolă sau italiană. Documente de studii redactate în alte limbi vor fi însoţite de o traducere legalizată în limba română. Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga.

Dosarul de echivalare va conţine cererea de echivalare semnată de candidat şi copii ale următoarelor documente:

– diploma/certificatul;
– foile matricole pentru toţi anii de studiu;
– actul de identitate sau paşaportul
– dovada achitării taxei de evaluare (echivalentul a 50 de LEI, în EUR la cursul din ziua plăţii).

Termenul limită pentru primirea dosarelor este sfârşitul lunii iulie.

Pentru demersurile pe cont propriu accesaţi www.cnred.edu.ro.

Candidaţii din state membre UE, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană beneficiază de învăţământ gratuit dacă participă la examenul de admitere pe locurile bugetate, odată cu studenţii români. În caz contrar, taxa este de cca 1000 Euro/an universitar la ciclurile de licenţă şi master şi cca 1200 Euro/an pentru cliclul 3.

Detalii privind admiterea candidaţilor din state membre UE, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană găsiţi aici:

Procedura de admitere – cetateni UE

CANDIDAȚI DIN ALTE STATE

Înscrierea în învăţământul universitar este condiţionată de obţinerea unei Scrisori de acceptare la studii de la Ministerul Educației Naționale din România. Scrisoarea de acceptare la studii se poate obţine prin grija departamentului nostru, care este în legătură cu direcţia specializată a MEN. În acest scop va trebui să ne trimiteți un dosar de admitere complet cu documente scanate în format pdf. Vă rugăm să consultaţi cu atenţie lista documentelor necesare şi să trimiteti dosarul prin e-mail la adresa: admission-info@utcb.ro

Pentru a vă putea face recomandări cu privire la conţinutul specific al dosarului dvs, vă propunem să ne transmiteţi pe aceeaşi adresă formularul cu informaţii preliminare completat: Preliminary info

Conţinutul dosarului de admitere la studii:

– cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii în România, în două copii şi cu fotografii color;
– certificatul de naștere – copie și traducere legalizată (dacă nu este în limba engleză sau franceză);
– documentul care atestă reşedinţa permanentă – copie și traducere legalizată (dacă nu este în limba engleză sau franceză);
– copia primelor 2 pagini ale paşaportului, care trebuie să fie valabil cel puțin 6 luni după începerea programului de studiu ales;
– documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) – copie și traducere legalizată;
– diploma/diplomele de studiu, autentificate de autorităţile competente din ţara emitentă – copie şi traducere legalizată (în cazul în care nu sunt în limba engleză sau franceză);
– certificat care atestă finalizarea cu succes a studiilor de liceu/licenţă/master, după caz, pentru absolvenții anului curent – copie şi traducere legalizată (dacă nu este în limba engleză sau franceză);
– foi matricole autentificate de autorităţile competente din ţara emitentă – copii și traduceri legalizate pentru studenții care doresc să echivaleze discipline deja studiate într-o instituţie de învăţământ superior din străinătate;
– certificat de absolvire a anului pregătitor pentru limba română sau certificat de competenţă lingvistică pentru limba română, pentru candidații care doresc să studieze în această limbă;
– certificat medical (în limba engleză sau franceză), care să menționeze că persoana care se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau de alte boli incompatibile cu viitoarea profesie.

Cerere eliberare scrisoare de acceptare la studii: Descarcă

Termenul limită pentru primirea dosarelor este sfârşitul lunii iulie.

La înscrierea oficială la UTCB va trebui să prezentaţi obligatoriu, în original, toate documentele ale căror copii au fost trimise prin e-mail, împreună cu 2 fotografii de tip paşaport. Diplomele şi certificatul de naştere în original vor fi însoţite de traduceri legalizate în limba română. Înainte de începerea anului universitar se va organiza un test care va verifica competenţa lingvistică pentru limba în care aţi ales să studiaţi. În cazul în care rezultatul se situează sub nivelul minim acceptat, în programul de studiu pentru primul semestru se vor introduce cursuri intensive pentru studierea limbii respective, contra-cost. În conformitate cu reglementările existente în sistemul de învăţământ superior din România, taxa pentru testul de competenţă lingvistică este de 270 Euro. Persoanele care provin din ţări în care limba oficială este limba în care vor studia la UTCB sunt scutite de acest test, dacă pot dovedi, cu documente oficiale, că au studiat în limba respectivă.

Taxa de studii în limba română este de 2430 Euro/an universitar. Pentru studii în limba engleză sau franceză taxa anuală este de 2700 Euro. În cazul studiilor doctorale, taxa este cuprinsă între 2610 şi 2900 Euro/an.

Metodologia detaliată de admitere la studii a candidaţilor din state care nu sunt membre UE, ale Spaţiului Economic European sau din Confederaţia Elveţiană poate fi descărcată aici: Procedura admitere cetățeni non UE

Servicii

Biroul Relaţii înternaţionale oferă asistenţă şi consultanţă atât pentru obţinerea Atestatului de echivalare, a Scrisorii de acceptare la studii, precum şi pentru formalităţile de înscriere, de obţinere a permisului de şedere şi a celor pentru cazarea în incinta campusului UTCB.